SPUTNIK1985//SINTEZIA | SPUTNIK1985
SPUTNIK1985//SINTEZIA

Photographer: Alina Gorbacheva
Stylist: Anastasia Berezhkova
Models:Katya Valera, Irina Stanislavskaya,
Toma Lepalovskaya

Collection Items
СПУТНИК1985
Sign up for the newsletter